Trouwafspraken

Prettig samenwerken begint met goede afspraken

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Trouw met Liefde.

1. Algemeen


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Trouw met Liefde;
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.
Cliënt;
Iedere natuurlijke persoon die met Trouw met Liefde een overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.
Overeenkomst;
Elke aanbieding van Trouw met Liefde, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Trouw met liefde en door deze laatste aanvaard.
Totstandkoming van de overeenkomst;
Een overeenkomst tussen cliënt en Trouw met Liefde komt tot stand als cliënt de aanbetalingsfactuur van € 250,- heeft voldaan. 

2. Opdracht

 1. Trouw met Liefde komt met client een planning overeen waarbinnen alle informatie, gegevens en bescheiden door cliënt tijdig worden verstrekt aan Trouw met Liefde voor het uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Cliënt moet op zodanige wijze meewerken dat Trouw met Liefde de opdracht zoals overeengekomen kan uitvoeren.
 2. Trouw met Liefde heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan de verplichtingen van artikel 2 lid 1 en/of diens betalingsverplichtingen jegens Trouw met Liefde heeft voldaan.
 3. Indien cliënt een aanbetaling of volledige betaling heeft gedaan, moet cliënt binnen drie maanden na aanvaarding van het aanbod de in artikel 2 lid 1 genoemde verplichtingen nakomen. In het geval van niet tijdige nakoming daarvan eindigt de overeenkomst van rechtswege door het verstrijken van voornoemde termijn. De verplichtingen van Trouw met Liefde uit de overeenkomst komen dan direct te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde.
 4. Trouw met Liefde neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.

3. Honorering en betaling

De door Trouw met Liefde gedane prijsopgave is inclusief btw en reiskosten. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,55 per kilometer.

Exclusief zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges die betreffende gemeente hanteert. Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Trouw met Liefde een factuur toe. Van dit bedrag zal € 250,- dienen als aanbetaling. De factuur met het restantbedrag volgt 8 weken voor de huwelijksdatum.

Trouw met Liefde reserveert, na ontvangst van de aanbetaling, definitief de trouwdatum in de agenda. Alle overige betalingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de vermelde bankrekening.

Cliënt is aan Trouw met Liefde alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Trouw met Liefde opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Trouw met Liefde de vordering aan derden uit handen geeft.

4. Ongeval/ziekte en calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Trouw met Liefde haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. 

 • In het geval van ziekte van Trouw met Liefde, ernstige ziekte van familie in de eerste graad van Trouw met Liefde of overlijden van familie van de in de eerste en tweede graad van Trouw met Liefde is er sprake van overmacht.
 • Trouw met Liefde is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet, een rechtshandeling of het verkeer zoals staking, transport moeilijkheden, files of omleidingen.

In deze gevallen zal er door Trouw met Liefde uiterst zorgvuldig naar vervanging worden gezocht, uiteraard in overleg met cliënt.

5. Aansprakelijkheid

Trouw met Liefde is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Trouw met liefde verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Trouw met Liefde. De door Trouw met Liefde te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Trouw met Liefde en de cliënt (inclusief btw).

6. Wijziging 

Trouw met Liefde brengt bij elke wijziging van de trouwdatum 50% van het totaalbedrag van de factuur aan wijzigingskosten in rekening. Het wijzigingen van de trouwdatum is mogelijk indien Trouw met Liefde op de voorgenomen nieuwe trouwdatum beschikbaar is en deze niet verder dan 6 maanden in de toekomst ligt.

7. Annulering 

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Trouw met Liefde de volgende kosten in rekening:

 • Bij annulering tot 90 dagen voor de trouwdatum 60% van het totaalbedrag
 • Bij annulering tot 60 dagen voor de trouwdatum  85% van het totaalbedrag
 • Bij annulering tot 30 dagen voor de trouwdatum 100% van het totaalbedrag

8. Wijzigings- of annuleringsprocedure

Met inachtneming van de wijzigings- of annuleringskosten kan de wijziging of annulering telefonisch of per e-mail worden doorgeven. De wijziging of annulering is van kracht na ontvangst van de e-mail met daarin de bevestiging door Trouw met Liefde en de eventueel daarbij behorende debet-of creditfactuur.

9. Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

 • Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft​
 • Overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Trouw met liefde

10. Overige

Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tussen cliënt en Trouw met Liefde en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen cliënt en Trouw met Liefde worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.